T.E.C. Engineering

บริษัท  ที.อี.ซี.  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด


                   บริษัท ที.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งโดยมี คุณต่อศักดิ์ พนมไทย  เป็นผู้บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการ  รับเหมาติดตั้งวางระบบสาธารณูปโภคในทั้งหมด อาทิ งานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล, และระบบดับเพลิง ฯลฯ ในนาม บริษัท ที.อี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                   ผลงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนทั่วไป  อาทิ  โรงพิมพ์ธนบัตร, อาคารศาลปกครอง, ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ, โรงแรมวีรันดา (ชะอำ), อาคารดีแทค(จัตุรัสจามจุรี), โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ (อยุธยา, รามคำแหง), อาคารศาลฎีกา, เซ็นทรัลพัทยา และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

หลักการดำเนินงานของบริษัทฯ


          ภายใต้ความคิดริเริ่มของคนรุ่นใหม่และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นบริษัทฯ  ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในวงการงานระบบสาธารณูปโภค  ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีคุณภาพ  อีกทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ  มีความรู้  ความชำนาญ  และความเชี่ยวชาญ  ในงานแต่ละด้าน  จากประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ  ได้รับการเชื่อถือและไว้วางใจในการทำงานระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน  บริษัทฯพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป และมั่นใจว่าในทุกโครงการบริษัทฯ ได้สร้างงานที่มีคุณภาพสูงสุดเสมอมา
           “การสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด” เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลงานที่สร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ฝีมือประณีต พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด การเลือกใช้วัสดุมีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลากรมีความชำนาญ มีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานและสามารถประสานงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

ยึดหลักจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ


          การจัดการธุรกิจจะต้องมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราจะมี ประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำและความสามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันต่อไปได้อย่างมั่นคง


 

" BY ENGINEERING TEAM WITH EXPERIENCED OVER 10 YEARS "

 


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย 3 ประการ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ
 

คุณภาพ


บริษัทฯ ตะหนักดีว่าคุณภาพของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

มาตรฐาน


ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและเข้าใจในระบบการทำงานทำให้เรา สามารถสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุน และได้ผลงานที่ดีที่สุด

เวลา


การดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ซึ่งจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดไว้ชัดเจน